Testimonial-Rens | 19 juni 2014

In de loop van het tweede leerjaar werd na onderzoek duidelijk waardoor Rens zo veel moeite had met het verwerken van de aangeboden leerstof. Hij heeft onder meer begeleiding nodig bij het organiseren en structureren. De mentor van Rens stelde voor de begeleiding in handen van Annemarie Lansink te geven. Op school volgde een eerste kennismaking tussen beiden. Rens had daar direct een goed gevoel bij. Na een intakegesprek tussen Annemarie, Rens en ons als ouders is zij gestart met de begeleiding.

Wijze van begeleiding & contact:

Ouders:
Eens per week helpt Annemarie Rens met het organiseren en structuren van zijn schoolwerk. Samen maken zij een planning. Daarbij wordt gewerkt met een kleurcode. Deze planning wordt door Annemarie digitaal vastgelegd. Rens noteert deze, in kleur, in zijn agenda. Rens neemt hier steeds meer de regie in eigen hand. Na afloop ontvangen wij, meestal diezelfde dag, de planning en een gespreksverslag waarin elk begeleidingsmoment een beschrijving geeft over:
~ Sociaal emotioneel: Hoe voelt de jongere zich nu?
~ Cognitief: Hoe staat de jongere er nu voor op school?
~ Reflectie afgelopen periode
~ Samen besproken/ samen aan gewerkt
~ Afspraken en aandachtsgebieden komende periode:
~ Info/acties voor derden:
Daarmee is voor ons duidelijk waarin wij thuis kunnen begeleiden. Zij reageert ook snel op vragen en neemt deze indien nodig ook mee in de begeleiding.

Ervaring:

De Nieuwste School handeert een andere werkwijze dan wijzelf kennen uit onze middelbare schooltijd. Daarnaast heeft ieder zijn eigen manier van leren. Annemarie als insider, remedial teacher en neutraal persoon biedt Rens een goede begeleiding. Duidelijk is wat waar en wanneer moet gebeuren. Dit geeft rust, ook thuis.

Invloed op hemzelf en zijn schoolse functioneren:

Ouders:
De wekelijkse planning biedt duidelijkheid, houvast en rust.
Annemarie biedt hem ook een luisterend oor voor andere zaken als die hem op dat moment hoog zitten. Dat helpt hem om zich daarna weer op het schoolse te richten.

Schoolresultaten

Rens: Het oefenen gaat beter en gemakkelijker.

Aldus Moeder Rens