NLD (Non-verbal Learning Disorder)

NLD staat voor Non-verbal Learning Disorder. Het is een leerstoornis die betrekking heeft op het verwerken van non-verbale informatie: auditieve informatie (dat wat de leerling hoort) wordt beter verwerkt dan andere zintuigelijke informatie (bijvoorbeeld zien en voelen). Problemen doen zich met name voor op het gebied van de motoriek, het ruimtelijk inzicht, inzicht in ‘oorzaak-gevolg-relaties’, schoolse vaardigheden zoals rekenen en schrijven, werktempo en sociaal inzicht.

De begeleiding van deze leerlingen bestaat er vooral uit om een realistische houding te bewerkstelligen bij de leerling zelf en zijn of haar omgeving, zodat er begrip ontstaat voor het onvermogen van deze leerling. Om vervolgens hulp te bieden bij het inzicht verwerven in de sterke en zwakke kanten van zijn of haar functioneren. Je kunt hier heel goed gebruik maken van de goede verbale vaardigheden van de leerling. Door de logische stap-voor-stapmethode werk je volgens het ‘van-deel-naar-geheel’ principe. Hierdoor versterk je niet alleen het begrip van de leerling maar ook diens zelfvertrouwen.