PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder)

PDD-NOS staat voor ‘Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified. Leerlingen met deze diagnose zijn ‘sociaal onhandig’. Zij hebben kenmerken van autisme, maar in onvoldoende mate om de diagnose ‘Asperger’ of ‘Klassiek autisme’ vast te kunnen stellen. De ze leerlingen hebben last van problemen om het sociale en communicatieve vlak. Het woord ‘pervasive’ betekent letterlijk ‘doordringend’; de problemen doen zich dan ook voor in diverse ontwikkelingsgebieden.

Deze leerlingen kampen met het onvermogen zich op anderen te richten en om hun eigen gedrag in sociale situaties goed te sturen. Vaak laten zij stereotiep gedrag zien en leggen ook zij beperkte interesses aan de dag.

Op school uit zich dit in angstig gedrag en zijn zij onhandig in sociale situaties. Zoals iedereen maken ook docenten (en medeleerlingen) gebruik van nonverbale signalen in hun benadering. Leerlingen met PDD-NOS begrijpen deze nonverbale signalen niet of niet goed en maken er zelf ook geen gebruik van. Zij kunnen fanatiek vasthouden aan bepaalde routines, wat door docenten weer kan worden uitgelegd als koppig en driftig gedrag.

Een opvallend verschil met de stoornis van Asperger is dat leerlingen met PDD-NOS juist weer een trage taalontwikkeling laten zien. Daarnaast nemen ook zij taal heel letterlijk. In de puberteit lopen deze leerlingen vaak aan tegen het niet begrijpen van ‘ongeschreven regels’.

In mijn begeleiding probeer ik samen met de school voor veilige en voorspelbare omgeving te zorgen. Ik probeer onderscheid te maken tussen onwil en onmacht en dat ook duidelijk te maken bij de docenten. Tenslotte proberen we samen in te zetten op de sterke kanten van de leerling en hem te ondersteunen in zijn zwakke kanten.